ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

2016-12-16

/Files/images/depositphotos_73280059-stock-photo-person-with-an-exclamation-mark.jpg

Шановні батьки!

З метою забезпечення виконання чинного законодавства України про освіту довожу до Вашого відома

1) Посадові обов’язки директора гімназії

2) Посадові обов’язки вчителя гімназії

3) Посадові обов’язки класного керівника

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ПК начальник відділу освіти

__________ Звінеревська Т.І. Житомирської райдержадміністрації

_______ В.В.Каменчук

І. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ГІМНАЗІЇ

· Забезпечує виконання Конституції України, Закону України «Про осві­ту», «Про загальну середню освіту», інших законодавчих і нормативних актів і здійснює на цій основі загальне управління освітнім закладом;

· визначає спільно з органами громадського самоврядування основні на­прямки розвитку освітнього закладу, представляє його інтереси в держав­них і громадських організаціях;

· здійснює підбір, раціональну розстановку педагогічних кадрів, визначає згідно з трудовим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку посадові обов'язки працівників. Керує педагогічною радою освітнього за­кладу;

· здійснює контроль за виконанням державних освітніх стандартів, якістю знань учнів, змістом і ефективністю навчально-виховного процесу;

· забезпечує керівництво і контроль за діяльністю заступників директора з навчально-виховної, виховної і господарської роботи;

· створює умови для продуктивної роботи персоналу школи, творчого зрос­тання педагогів;

· контролює виконання вимог щодо охорони здоров'я, праці учнів і педаго­гів;

· забезпечує облік, збереження і поповнення навчально-матеріальної бази, дотримання правил санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техні­ки безпеки і протипожежного нагляду;

· вирішує всі питання, пов'язані з організацією господарської діяльності освітнього закладу;

· забезпечує раціональне використання державних коштів, коштів, що над­ходять з інших джерел у бюджет школи, розпоряджається у відповідності до діючого законодавства майном і коштами;

· створює умови для підвищення кваліфікації і фахової майстерності педа­гогічних працівників, організовує підготовку і проведення атестації;

· забезпечує виконання колективної угоди між адміністрацією і трудовим колективом;

· вирішує всі питання, пов'язані з організацією роботи з батьками, особами, які їх заміняють, громадськістю і підприємствами, які надають допомогу освітньому закладу;

· контролює викладання навчальних предметів та ведення документації за­кладу освіти.

Директор загальноосвітнього навчального закладу повинен знати:

наукові основи управління освітнім закладом, вітчизняні і зарубіжні до­сягнення в галузі педагогіки, психології, теорії управління, права, соціоло­гії, педіатрії, гігієни; раціональні методи і технології підготовки і виконання управлінського рішення; психологічні основи управління: методики вивчення особистих і фахових особливостей педагога; цілі, принципи, організацію, нор­мативне забезпечення шкільної і дошкільної освіти; навчальні плани, програ­ми, підручники, методичні рекомендації з питань управління; форми, методи, засоби навчально-виховиого процесу, вимоги до його матеріально-технічного забезпечення; соціальні, культурні, інші умови навчання, виховання і роз­витку; Конституцію України, Закон України «Про освіту», інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань змісту й організації навчаль­но-виховного процесу; державну мову відповідно до Конституції та чинного законодавства про мови в Україні.

Директор загальноосвітнього навчального закладу повинен уміти:

· визначати проблеми і конкретизувати мету і завдання діяльності педаго­гічного колективу;

· керувати плануванням роботи щодо розвитку, удосконалення і забезпечен­ня навчального процесу адміністрацією освітнього закладу, вчителями, вихователями, керівниками методичних об'єднань, батьками та ін.;

· спрямовувати роботу на підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів освітнього закладу;

· організовувати впровадження перспективних психолого-педагогічних сис­тем у практику роботи освітнього закладу, ефективних технологій навчан­ня і виховання;

· спрямовувати роботу з батьками і громадськістю на забезпечення належ­ної навчальної діяльності учнів;

· готувати документацію про хід і результати навчально-виховної діяль­ності: накази, рішення, звіти для органів управління освітою;

· використовувати відповідні методи вивчення педагогічної діяльності вчи­теля або вихователя;

· контролювати:

а) складання розкладу навчальної роботи;

б) рівень навчально-виховної роботи педколективу в цілому і окремих
учителів на уроках;

в) стан позакласної роботи з предметів, позакласних виховних заходів;

г) навчальну роботу в групах продовженого дня;

д) стан окремих сторін навчально-виховного процесу, якість проведених
занять і режимних процесів;

· регулювати ведення документації, яка відображає хід навчально-виховного процесу:

а) заступників;

б) учителів;

в) вихователів;

· вивчати ефективність методичної роботи;

· узагальнювати й аналізувати підсумки навчальної діяльності відповідно до управлінських циклів:

а) навчальний день;

б) навчальна семестр;

в) навчальний рік;

· організовувати і використовувати належну систему об'єктивного інформа­ційного забезпечення про хід навчально-виховного процесу;

· прогнозувати розвиток навчально-виховного процесу в освітньому за­кладі:

· розробляти на основі наукових принципів плани роботи школи:

а) перспективні;

б) на навчальний рік;

в) роботи директора та його заступників (робочі);

· створювати належне кадрове забезпечення:

а) складати правила внутрішнього розпорядку;

б) розподіляти обов'язки і доручення з урахуванням індивідуальних і специфічних особливостей підлеглих;

в) організовувати чітке розмежування функціональних обов'язків, ко­ординувати роботу із заступниками та помічниками;

г) забезпечувати цілеспрямоване підвищення кваліфікації педагогів:

- підтримувати здоровий психологічний клімат у колективі;

- проводити атестацію учителів, вихователів;

- організовувати колектив на вирішення актуальних педагогічних задач;

- впроваджувати в практику управлінської діяльності і в діяльність педагогів, учнів основи наукової організації праці;

- спрямовувати колектив на дотримання Конституції України, Зако­ну України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

- координувати роботу всіх ланок педагогічного і навчально-вихов­ного процесу в освітньому закладі;

- готувати і проводити педагогічні ради, наради;

- вести ділове листування відповідно до встановлених правил і норм;

- володіти культурою проведення співбесід, телефонних розмов, при­йому відвідувачів;

- правильно і своєчасно виконувати вимоги державних, фінансово-господарських документів; дотримуватись законодавства України про працю; правил техніки безпеки і дотримання норм санітарно-гігієнічного режиму.

Особисті якості

· Професійна компетентність;

· доцільність управлінських дій;

· ініціатива і творчість;

· гнучкість в управлінні педагогічним колективом і навчально-виховним процесом;

· новизна педагогічного мислення;

· повага до чужої думки, неординарного судження, здібностей тактовно вес­ти діалог, дискусію;

· здатність оволодівати науковими основами управлінської праці, об'єднувати людей, координувати їхні дії, вислуховувати кожного і всіх разом, уміти говорити;

· діловитість, рішучість;

· висока порядність, вимогливість, принциповість, простота, доброзич­ливість;

· урівноваженість, справедливість у ставленні до кожної людини;

· дисциплінованість, обов'язковість у словах, справах; уміння цінувати свій час і час підлеглих, своєчасне виконання запланованих справ;

· здатність до самоаналізу, об'єктивне ставлення до критики, думки колек­тиву.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відповідно до статті 20 Закону України «Про освіту» керівник закладу освіти, що знаходиться у загальнодержавній власності і підпорядковується Міністерству освіти і науки України:

- обирається на конкурсній основі і призначається на посаду відділом освіти шляхом укладання з ним контракту відповідно до порядку, що затверд­жується Кабінетом Міністрів України.

1.2. Директор школи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше п'яти років на педагогічних або керівних посадах, а також пройти відповідну атестацію.

Директору школи суміщення посади з іншими керівними посадами (крім наукового і науково-методичного керівництва) у межах або поза школою не дозволяється.

Посадові обов'язки директора школи не можуть виконуватися за сумісниц­твом.

1.3. Директор школи підпорядковується безпосередньо районному (місько­му) відділу освіти.

1.4. Директору школи безпосередньо підпорядковуються його заступники. Директор школи уповноважений у межах своєї компетенції давати обов'язкові для виконання вказівки (розпорядження) будь-якому працівнику школи або учневі. Директор школи уповноважений відмінити розпорядження будь-якого іншого працівника школи.

1.5. У своїй діяльності директор школи керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі цією посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом). Директор школи дотримуєть­ся Конвенції про права дитини.

Погоджено Затверджую Голова ПК директор гімназії

______ Звінеревська Т.І. ______ Л.І.Мозгових

Посадова інструкція класного керівника загальноосвітнього навчального закладу

1. Загальні положення

1.1 Класний керівник призначається на посаду та звільняється з неї директором загальноосвітнього навчального закладу (гімназії)

1.2 Класний керівник керується розпорядженням директора гімназії, статутом, локальними актами та правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу, Конституцією України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями і вказівками Міністерства освіти і науки України та відповідних органів управління освіти, міжнародними правовими актами. Загальною Декларацією прав дитини та Конвенцією прав дитини.

2. Загальні положення

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу:

2.1 Формує і згуртовує учнівський колектив класу.

2.2 Планує виховну роботу класу.

2.3 Організує життя учнівського колективу класу відповідно до вікових особливостей, інтересів учнів та вимог суспільства.

2.4 Бере участь у роботі педагогічної ради гімназії, у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

2.5 Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і встановлення в них оцінок, заповнення та ведення вчителями – предметниками класного журналу, систематично заповнює особові справи учнів.

2.6 Надає допомогу вчителям – предметниками у навчанні та вихованні учнів класу.

2.7 Створює сприятливі умови для індивідуального розвитку і формування особистості учнів.

2.8 Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає їм вирішувати проблеми, що виникають під час спілкування з друзями, однолітками, батьками, вчителями.

2.9 Створює умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси.

2.10 Сприяє самовиховання і саморозвитку особистості учня , вносить необхідні корективи в систему його виховання.

2.11 Створює сприятливі мікросередовище і морально – психологічний клімат для кожного учня в класі.

2.12 Здійснює допомогу учням у навчальній діяльності; виявляє причини низької успішності, організує їх усунення.

2.13 Пропагує серед учнів здоровий спосіб життя; проводить фізкультурно – масові, спортивні та інші заходи, що сприяють зміцненню їхнього здоров’я.

2.14 Сприяє поліпшенню умов здійснення навчально – виховного процесу , доводить до відома адміністрації закладу інформацію про недоліки в забезпеченні його проведення, що знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я.

2.15 Організує вивчення з учнями правил безпеки життєдіяльності, охорони праці, правил вуличного руху, поведінку в побуті, на воді тощо.

2.16 Сприяє здобуттю додаткової освіти учням через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, що організовуються в гімназії, у позашкільних навчально – виховних закладах за місцем проживання.

2.17 Проводить роботу з профілактики правопорушень серед учнів класу.

2.18 Веде журнал обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з проблемних сімей та з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги.

2.19 Організує для учнів екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси тощо.

2.20 Проводить батьківські збори, організує проведення лекторів для батьків.

2.21 Організує оформлення класного куточка, ведення літопису класу тощо.

2.21 Ознайомлюється в шкільній бібліотеці з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їхніх читацьких інтересів.

2.23 Дотримується етичних норм, що відповідають громадському статусу педагога.

3. Права

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу має право:

3.1 За погодженням з адміністрацією закладу вибирати і використовувати методики виховання.

3.2 Давати вихованцям обов’язкові до виконання розпорядження щодо організації занять і дотримання дисципліни, притягати вихованців до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

3.4 Захищати свою професійну честь і гідність усіма засобами в межах чинного законодавства.

3.5 Знайомитися зі скаргами та іншими документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення стосовно змісту цих документів.

3.6 У межах своєї компетенції повідомляти адміністрації навчального закладу про всі виявлені недоліки в діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.7 Вимагати від адміністрації навчального закладу сприяння у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4. Відповідальність

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу несе відповідальність:

4.1 За дотримання прав і свобод, життя і здоров’я учнів класу( в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України)

4.2 За дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів .

4.3 За систематичний контроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів.

4.4 За належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання й меблів.

4.5 За оперативне інформування адміністрації гімназії про кожен нещасний випадок, вжиття заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

4.6 за належний санітарний стан приміщення, в якому проходять заняття

4.7 За своєчасне складання встановленої звітної документації.

4.8 За незалежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією

4.9 За правопорушення скоєні в процесі здійснення своєї діяльності ( у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України)

4.10 за завдання матеріальної шкоди ( у межах, визначених чинним законодавством та законодавством про працю України)

4.11 за застосування методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насильством над особистістю учні ( у межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України)

5. Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу повинен знати:

5.1 Основи загальної психології, педагогіки, фізіології дітей і підлітків.

5.2 Методи і навички комунікативного спілкування з учнями, соціального психотренінгу, сучасні методи проведення індивідуальних і колективних занять.

5.3 Особливості виховної системи

5.4 Умови роботи і особливості проведення уроків у навчальному закладі, де він працює.

5.5 Індивідуальні характеристики учнів, соціальні, культурні, психологічні, інші умови їх навчання та виховання.

5.6 Основні напрями й перспективи розвитку освіти, психолого – педагогічної науки.

5.7 Державну мову.

6. Кваліфікаційні вимоги.

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу повинен :

6.1 Мати вищу освіту на рівні бакалавра, спеціаліста або магістра.

6.2 Виявляти ґрунтовну професійну компетентність .

6.3Володіти ефективними формами, методами організації навчально – виховного процесу.

6.4 Відзначитися загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування .

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою, професією.

Класний керівник загальноосвітнього навчального закладу взаємодіє з:

  • Учнями класу, їхніми батьками або особами, які їх замінюють;
  • Заступником директора з виховної роботи;
  • Адміністрацією навчального закладу;
  • Учителем, який працював з класом у початковій школі, вчителями – предметниками, практичним психологом;
  • Громадськими організаціями, позашкільними навчально – виховними закладами.

З інструкцією ознайомлена _______________

Ініціали, прізвище

___________

дата

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

голова ПК директор гімназії

____Звінеревська Т.І. _________ Л.І.Мозгових

Посадова інструкція учителя Новогуйвинської гімназії

1. Основні обов'язки працівників

1.1. Працювати чесно і добросовісно, виконувати обов'язки педаго­гічних працівників відповідно до ст. 51 Закону України «Про освіту», виконувати навчальний режим «Положення про середню загальноос­вітню школу» і Правила внутрішнього трудового розпорядку школи.

1.2. Дотримуватися вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями.

1.3. Берегти навчальні і загальношкільні приміщення, обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати в учнів бе­режливе ставлення до шкільного майна.

1.4.Проходити медичні огляди у визначені терміни відповідно до інструкції про проведення періодичних медичних оглядів.

1.5.Основні функціональні обов'язки вчителів:

· забезпечувати високий рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, вести позаурочну діяльність з навчальних предметів та науково-дослідну діяльність;

· контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

· нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріями оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома учнів, батьків, осіб, що їх замінюють, директора гімназії;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснюючи пропаганду здорового способу життя; сприяти зростанню іміджу гімназії;

· настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

· готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

· захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

· виконувати статут гімназії, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

· виконувати накази чи розпорядження директора гімназії, управління освіти і науки, органів управління освіти;

· брати участь у роботі педагогічної ради, методичних комісій;

· вести відповідну документацію.

1.6.Кожний учитель, з'явившись на роботу, ознайомлюється з усі­ма розпорядженнями і оголошеннями, які вивішуються адміністрацією і громадськими організаціями.

1.7.Учителі приходять у школу не пізніше, ніж за 15 хвилин до по­чатку свого уроку.

1.8.У випадку неприбуття до дзвінка на урок вважається, що учи­тель запізнився. Про причини відсутності чи запізнення учитель подає пояснення черговому адміністратору.

1.9.Учитель входить у клас за 5 хвилин до початку уроку для про­ведення фізкультзарядки.

1.10.Перед початком уроку вчитель перевіряє готовність учнів до уроку і санітарний стан навчального приміщення. У випадку, якщо клас не підготовлений належним чином до занять, учитель не повинен починати урок до приведення класу в повну готовність.

1.11.Після дзвонику з уроку учитель повідомляє учнів про закінчен­ня заняття і дає дозвіл на вихід із класу, організовує роботу чергових для виконання санітарно-гігієнічного режиму школи.

1.12.Учитель несе відповідальність за збереження майна, чистоту і порядок у своєму класі (кабінеті) під час уроку.

1.13.Закріплення робочих місць за учнями проводять у класах — класні керівники, а в кабінетах — відповідний учитель.

1.14.Викликавши учня для опитування, учитель зобов'язаний по­просити пред'явити щоденник.

1.15.Оцінку (одержану учнем за відповідь) учитель вимовляє голос­но і вносить її у класний журнал і щоденник учня.

1.16.Учитель зобов'язаний з початку уроку особисто відмітити у класному журналі відсутність учнів.

1.17.Учитель зобов'язаний у день проведення записати в класному журналі зміст уроку і домашнє завдання учням.

1.18.Учитель повинен на вимогу навчальної частини або голови методичного об'єднання вийти на заміну уроків відсутнього колеги.

1.19.Учитель, який замінює уроки, зобов'язаний після його закін­чення зробити відповідні нотатки у класному журналі. За їх відсутності оплата заміни не проводиться.

1.20.Учитель, який не має можливості з'явитись на свої уроки з поважної причини, зобов'язаний заздалегідь попередити про це на­вчальну частину школи.

1.21.Класні керівники зобов'язані вести облік відвідування учнями школи і щоденно робити про це відповідні відмітки в класному жур­налі на основі особистих спостережень і відмітки відсутніх на уроках учителями-предметниками.

1.22.Класні керівники терміново повинні вжити заходи для вияс­нення причин пропусків уроків і забезпечити передачу відсутнім до­машніх завдань.

2. Порядок чергування по школі

2.1. Чергування учнів по школі розпочинається о 8.30 год і завер­шується о 14 год 50 хв.

2.2. Класи чергують згідно з графіком чергування по школі, забез­печуючи порядок на своїй ділянці.

2.3. Класні керівники чергових класів є старшими черговими по школі.

2.4. Старші чергові учні в кінці дня щоденно здають звіт про чер­гування старшому черговому учителю, який, у свою чергу, звітує чер­говому адміністратору.

2.5. Чергові учителі є допоміжними черговими, вони допомагають старшому черговому учителю забезпечувати належний порядок у школі, контролювати чергування учнів на поверхах.

2.6. Чергування розпочинається до початку занять та продовжуєть­ся під час кожної перерви протягом дня.

2.7. Після останнього уроку чергові учителі допомагають підтри­мувати належний порядок у вестибюлі та роздягальні під час відправ­лення дітей додому.

3. Функціональні обов'язки класного керівника чергового класу

3.1. Класний керівник чергового класу є старшим черговим учите­
лем по школі, він виконує розпорядження чергового адміністратора.

3.2.Чергування класного керівника розпочинається о 8.30 год.
4. Класний керівник зобов'язаний:

4.1. Розподіляти обов'язки чергових між учнями класу.

4.2. Здійснювати контроль за виконанням обов'язків чергових уч­нями класу до початку занять та під час перерв.

4.3. Фіксувати факти запізнень учнів на перший урок.

4.4. Стежити за порядком і дисципліною у школі під час перерв.

4.5. Організовувати забезпечення атрибутами чергових.

4.6. У кінці кожного дня подавати звіт про чергування черговому адміністратору.

4.7. Чергові учителі з'являються на чергування не пізніше ніж за 30 хвилин до початку занять.

4.8.Чергові на поверхах слідкують за тим, щоб під час перерви в класах дотримувався санітарно-гігієнічний режим, за порядком в ко­ридорах, на сходинках, у вестибюлі.

4.9. Усі вчителі зобов'язані слідкувати за виконанням учнями правил внутрішнього розпорядку, режиму роботи школи, санітарно-гігієніч­них вимог.

Кiлькiсть переглядiв: 546

Коментарi

  • Oksanafup

    2017-02-13 04:36:54

    moczanowa dna dieta czym jest dna [url=http://seeknet.pl/]http://seeknet.pl/[/url] leczenie podagry co to jest dna moczowa...

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Жовтень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031